اطلس زیست شناسی سلولی

ناموجود

اطلس زیست شناسی سلولی در ابعاد 70×50 و شامل صفحات زیرمی باشد:

.

1. سلول جانوری

2. سلول باکتری

3. تنفس سلولی

4. سلولهای خاص

5. DNA & RNA

6. میوز

7. میتوز

8. سلول گیاهی

9. فتوسنتز