تبدیل تخمک به جنین در ماه سوم بارداری

ناموجود

در این مولاژ شاهد مراحل رشد تخمک و تبدیل آن به جنین در ماه سوم بارداری خواهید بود.

این مدل قابلیت نمایش 16 موقعیت مختلف را دارد.

شناسه محصول: D-42002