لگن خاصره زن – قابل تفکیک

ناموجود

در این مدل میتوان لگن خاصره زن به همراه اندام های داخلی و خارجی دستگاه تناسلی، ماهیچه های لگن، عضلات کف لگن و شبکه اعصاب و عروق مرتبط با آنها را مشاهده کرد.

شناسه محصول: D-15107