پوستر کانی ها

ناموجود

پوستر کانی ها در ابعاد 70×50 و شامل صفحات زیرمی باشد:

.

1. کانی های سیلیکاتی 1

2. کانی های سیلیکاتی 2

3. کانی های غیر سیلیکاتی 1

4. کانی های غیر سیلیکاتی 2